شما می توانید همه چیز را با یک فنجان چای انجام دهید