پس‌زمینه انتزاعی با شکل‌های خطی تحریف‌شده در پس‌زمینه سفید امواج خط صوتی تک‌رنگ