پاندای جادوگر حیوان ناز در تصویر هالووین ماه - شخصیت پاندای آبرنگ حیوان زیبا