پخش اطلاعات نادرست مطبوعات، روزنامه نگاران، سردبیران. اخبار جعلی، محتوای اخبار ناخواسته، اطلاعات نادرست د