وکتور موج ذرات طلایی انتزاعی، آرایه نقاط، عمق میدان کم.