تصویر برداری از مجموعه ای به سبک واقع گرایانه از لاک ناخن رنگی روی پس زمینه کاغذ خراشیده.

تصویر برداری از مجموعه ای به سبک واقع گرایانه از لاک ناخن رنگی روی پس زمینه کاغذ خراشیده.