پسری که در اتاق خواب خانه روی تخت دراز کشیده و زیر نور لامپ در دستانش کتاب می خواند