همگام سازی دهان لب های سخنگو برای انیمیشن شخصیت های کارتونی و علائم تلفظ انگلیسی.